Miljø

Når det gjelder bærekraft, er Hamelin blant de fremste i bransjen. Som en av verdens største produsenter av papir og kontorartikler føler vi en forpliktelse til å støtte bærekraftig utnyttelse av klodens ressurser.

Derfor er alle våre papirprodukter for eksempel fremstilt av tre fra bærekraftige skoger. Det er viktig, ikke bare for skogens evne til å overleve, men også for alle menneskene som lever av skogene.

Sertifiseringer

EU Blomsten, Blue Angel, Svanemerket og NF Environment er alle blant de mest kjente miljøsertifiseringene i Europa. Vi har forpliktet oss til å lære opp og informere våre forbrukere om miljøavtrykkene som våre papirprodukter etterlater, slik at det er mulig å skape et mer bærekraftig forbruk.

Hamelin garanterer at:

 • Alle våre produktspesifikasjoner blir revurdert løpende for å sikre at de er i samsvar med de strengeste miljøkriterier – deriblant krav om de høyeste miljøvennlige spesifikasjoner for råvarer til fremstilling.
 • Vi kun benytter leverandører som kan garantere sporbare leveranser og som har en policy for bærekraftig forvaltning av skogressursene.
 • Det ikke brukes papir som er fremstilt av tropisk tre
 • At det ikke blir brukt papir som er fremstilt av primærskoger eller tre fra følsomme områder med truede dyrearter
 • Det i produksjonen blir brukt de minst miljøbelastende råvarene og hjelpestoffene.

Akkrediteringer

Blomsten
Blomsten er det offisielle europeiske miljømerket. Blomsten ble etablert i 1992 av EU-kommisjonen. Den er produsentens bevis for at det er tatt hensyn til forbrukernes helse og miljøet gjennom hele produksjonsprosessen.

Blomsten hører inn under Ecolabel-sertifiseringen, som tar hele produktets livssyklus i betraktning. Det vil si alt fra utvinning av råstoffer via produksjon til bruk og avhending av produktet.

Merket viser at det er satt grenser for uønskede, helsefarlige stoffer i varen, og at produktet er blant de minst miljøbelastende i sin kategori.

De strenge kravene til kvalitet og bruksegenskaper sikrer at blomstermerkede produkter er av høyeste kvalitet med hensyn til bærekraft og helse.

Les om EU Blomsten

Svanemerket
Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Svanen ble stiftet av Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark sluttet seg til i 1997. Svanemerket er bevis på at varen er blant de minst miljøbelastende i den aktuelle varegruppen.

Merket setter grenser for avgivelse av giftige stoffer og innhold av uønskede stoffer i varen. Sammen med Blomsten er Svanen Danmarks offisielle miljømerke.

Målet med miljømerkene er å redusere forbrukets samlede miljøbelastning

Kriteriene for å oppnå sertifiseringen er blant annet:

 • Ingen bruk av stoffer som bryter ned ozonlaget
 • Redusert bruk av farlige kjemiske stoffer
 • Energibesparelser
 • Gjenbruk og reduksjon av avfall
Les om Svanemerket

Blue Angel
Blue Angel er den tyske stats miljømerke. Merket ble innført i 1977 og er verdens eldste miljømerking.

Produkter merket med Blue Angel er mer miljø- og helsevennlige enn andre produkter i samme kategori, som ikke bærer dette merket.

Kriteriene for å oppnå merket er utarbeidet med utgangspunkt i en livssyklusvurdering. Merket kan derfor sammenlignes med Svanemerket og Blomsten.

Imidlertid kan merket også forekomme på gjenbruksvarer, tjenester og papir.

Les om Blue Angel

NF Environment
NF Environment er en fransk sertifisering. Miljøsertifiseringen er godkjent av AFNOR og det franske miljødepartementet, og er det eneste anerkjente franske miljømerket.

Kriteriene for å oppnå merket er utarbeidet med utgangspunkt i en livssyklusvurdering, der det er tatt hensyn til:

 • Råmaterialene som benyttes
 • Produksjon
 • Distribusjon og emballasje
 • Bruk
 • Avhending

Disse kriteriene er resultatet av forhandlinger mellom representanter for produsenter, forbrukere, miljø vernorganisasjoner og offentlige myndigheter.

Merket garanterer kunden et miljøriktig produkt som ikke bare tar hensyn til miljøet, men også holder like høy kvalitet som andre produkter i varegruppen.

Les om NF Environment